PAYAS FİRMA REHBERİ

Guest


...Author Topic: CEP TELEFONUNUZ ÇALINIRSA NE YAPMALISINIZ?  (Read 1166 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

PAYAS

  • Yönetici
  • ****
CEP TELEFONUNUZ ÇALINIRSA NE YAPMALISINIZ?
« on: 11 February 2015, 09:18:58 »
Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu (BTK) cep telefonlar?n çal?nmas? veya kaybedilmesi halinde yap?lacaklara ili?kin vatanda?lar?n bilgilendirilmesinin önemli oldu?u vurguland?. BTK yetkilileri cep telefonlar? h?rs?zlar taraf?ndan çal?nan veya cep telefonlar?n? kaybeden vatanda?lar?n yapmas? gerekenleri ?öyle s?ralad?: BU NUMARAYI HEMEN ARAYIN R?zas? d???nda cep telefonu elinden ç?kan vatanda?lar?n cep telefonlar?n? ileti?ime kapatt?rabilmesi için Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu bünyesinde kurulmu? 7 gün 24 saat hizmet veren 0312 294 94 94 numaral? telefondan Bilgi ve ?hbar Merkezini aramas? gerekiyor.

Merkeze IMEI numaran?z?, kimlik bilgilerinizi ve telefonunuzu en son kulland???n?z zaman? bildirmeniz halinde verdi?iniz bilgilerin do?rulanmas? durumunda telefonunuz siyah listeye al?n?yor. Böylece ileti?ime kapatt?r?lan cihaz?n bir ba?kas?na ait S?M kart tak?larak kullan?lmas? engelleniyor.

Bilgi ve ?hbar Merkezine ihbar edilen telefonlara kapat?lma öncesinde cihaz?n çal?nt? oldu?u ve cihaz?n en yak?n kolluk kuvvetine teslim edilmesi yönünde yasal uyar? SMS?i gönderiliyor.

IMEI NUMARANIZI UNUTMAYIN Bu ihbar? h?zl? bir biçimde yapabilmek için telefonunuzun IMEI numaras?n? bilmemiz gerekli. O nedenle kulland???m?z telefona ait IMEI bilgisini ihtiyaç oldu?unda ula?abilece?imiz bir yere not etmeniz tavsiye ediliyor.

GSM OPERATÖRÜNÜZÜ ARAYIN Cihaz?n üzerindeki kendi S?M kart?n?z?n kullan?lmas?n? engellemek için ise GSM operatörünüzü arayarak hatt?n?z? da kapatt?rman?z gerekiyor.

YARGIYA BA?VURUN H?rs?zl?k, gasp ve kapkaç gibi durumlar söz konusu ise savc?l?klara ya da ikametgah?n?z?n veya olay?n gerçekle?ti?i ilçe emniyet müdürlü?üne veya olay?n gerçekle?ti?i ilçe emniyet müdürlü?üne ba?vurularak ?ikayetçi olunmas?, faillerin kovu?turulmas? aç?s?ndan önemli.

TELEFON BULUNUNCA YAPMANIZ GEREKEN Cihaz? tekrar kendisine iletilen veya bulunan ki?ilerin telefonunu hangi yolla kapatt?rd? ise ayn? yolla tekrar ileti?ime açt?rmas? gerekiyor. Yani telefon ile ihbarda bulunulduysa yine Bilgi ?hbar Merkezinin aranmas?, savc?l?k talimat? ile ihbarda bulunulduysa cihaz bulununca yine savc?l??a ba?vurulmas? gerekiyor.

35 B?N KAYIP ?HBARI BTK?n?n Bilgi ve ?hbar Merkezi?nen 2014 y?l?nda 35 Bin ihbarda bulunuldu. Kay?p,çal?nt? cihazlarla ilgili 2014 y?l?nda BTK?n?n Bilgi ve ?hbar Merkezi üzerinden 35.171 ihbar yap?ld?. Bu ihbarlar?n yüzde 80?inde verilen bilgiler do?rulanarak cihazlar ileti?ime kapat?ld?. Kapat?lan cihazlar?n yüzde 20?si, cihaz?n bulunmas? nedeniyle tekrar ileti?ime açt?r?ld?.
ALINTI http://www.gazetevatan.com/telefonunuz-calinirsa-hemen-bu-numarayi-arayin--738541-teknoloji/

 


* .


Yandex.Metrica