PAYAS FiRMA REHBERi

Ziyaretçi


...Gönderen Konu: Araban?zla ilgili yararl? bilgiler  (Okunma sayısı 2173 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

PAYAS

  • Yönetici
  • ****
Araban?zla ilgili yararl? bilgiler
« : 08 Şubat 2013, 12:41:56 »
Motorun ya? eksiltmesinin nedenleri nelerdir?


Halk aras?nda s?kça telaffuz edilen "motor yine ya?? bitirdi" tabiri asl?nda tamamen teknolojik bir konudur. Özellikle eski teknoloji motorlarda, silindir ve piston gibi materyallerin birbirinden uzak tasarlanmas? sonucunda, ya? eksiltme sorunlar?yla kar??la??l?r. Motor içindeki aktarma organlar?n?n zamanla deforme olmas?n?n da ya? eksiltme problemindeki rolü büyüktür. Ya? eksiltme art?kça motorun ömrü de sona yakla??r. Son teknoloji motorlarda ise bu tip problemlerle daha az s?kl?kta kar??la??l?yor. Çünkü teknolojik motorlarda yüksek performans sa?lamak amac?yla aktarma organlar? birbirine daha yak?n tasarlan?yor. Bu nedenle teknolojik motorlar daha az ya? eksiltiyorlar.

Ya? neden bozulur?

Motor ya?lar?n?n bozulmas?n?n en önemli sebebi, yanma i?leminden kaynaklanan at?k maddelerin ya?? kirletmesidir. Bu maddelerin ba?l?calar? su, kurum ve yak?tt?r. Su, yanma tepkimesinin do?al bir ürünüdür ve normalde buhar olarak at?l?r. Motorun so?umas?yla biriken su karterde toplanarak ya?a kar???r. Kurum ise yanman?n tam olarak gerçekle?memesinin bir sonucudur. Bu kurumun bir k?sm? silindirlerdeki ya?lara kar??arak kartere iner. Ya? filtreleri bu kurumu süzer, ancak belli bir süre sonra sistemde t?kan?kl?klar do?abilir. Ya?? kirleten bir di?er madde de yak?tt?r. Silindirlere al?nan yak?t?n tamam? yanma tepkimesine girmez. Yanmayan k?s?m da di?erleri gibi kartere s?zar. Fazla miktarda birikmesi viskoziteyi önemli oranda azaltabilir.

Ya? de?i?im süreleri ne kadar olmal??

Ya? de?i?im süreleri her üretici taraf?ndan model baz?nda ayr? ayr? belirlenir. Bu bir kilometre de?eri olur (7500 km gibi). Ancak baz? üreticiler, zaman olarak da bir k?s?tlama getirebilir (1 y?l gibi). Sentetik ya?lar, mineral ya?lara oranla daha uzun dayand???n? da göz önüne almak gerekir. Bu periyodu etkileyen birkaç önemli faktör daha vard?r. Bunlardan so?ukta ilk çal??t?rma s?kl???, motorun ne kadar a??nm?? oldu?u ve hava s?cakl??? ilk akla gelenlerdir.

Ya? paslanmaya neden olur mu?

Fazla kirlenen bir ya? paslanmaya neden olabilir. Motor ya??n?n bulundu?u ortamlarda çok h?zl? hareketler ve yüksek s?cakl?klar söz konusudur. Havan?n da yeterince bulundu?u bu ko?ullarda bir tak?m bile?ikler olu?ur. Ya?a kar??an bu bile?ikler ya??n asiditesini art?r?r. Bu durumda motorda pas olu?abilir.

Fren hidroli?ine dikkat!

Belkide ya?lar konusunda en dikkatli davran?lmas? gereken ürün, fren hidroli?i ya??d?r. Çünkü fren hidrolik ya?? nedeniyle ya?anacak tüm problemler, hayati tehlike ta??maktad?r. Fren hidrolik ya?lar?, kilometreden ba??ms?z olarak 12-18 ay içinde de?i?tirilmelidir.

Hangi viskozite aral???n? tercih etmeli?

5W-30
Eksi (-) 25 derece hava s?cakl?klar?na kadar ilk çal??t?rma mümkündür. Son model otomobillerin ço?unda yak?t ekonomisi ve dü?ük s?cakl?klarda performans sa?lar.

10W-30
Eksi 18 derece hava s?cakl?klar?na kadar ilk çal??t?rma mümkündür. En çok tavsiye edilen viskozite derecesidir. Yüksek performans veren çok supapl? ya da turbo beslemeli motorlarda dahi rahatl?kla kullan?labilir.

10W-40
Eksi 18 derece hava s?cakl?klar?na kadar ilk çal??t?rma mümkündür. Piyasaya ilk sunulan çok dereceli ya? tipidir. Motorun y?pranmas?n? ve paslanmay? önlemek için iyi bir seçimdir. Ancak bu tip ya? seçilmeden önce mutlaka arac?n kullan?m k?lavuzuna ba?vurmakta fayda vard?r.

20W-50
Eksi 9 derece hava s?cakl?klar?na kadar ilk çal??t?rma mümkündür. Yüksek performansl?, yüksek devirli motorlar için maksimum koruma sa?lar. A??r yük ta??yan araçlar için de en iyi seçenektir.

SAE 30
Eksi 9 derece hava s?cakl?klar?na kadar ilk çal??t?rma mümkündür. Üreticinin tavsiyesi üzerine baz? otomobil ve kamyonetlerde kullan?l?r.

SAE 40
0 derece hava s?cakl?klar?na kadar ilk çal??t?rma mümkündür. Üreticinin tavsiyesi üzerine baz? otomobil ve kamyonetlerde kullan?l?r. So?uk yerler için önerilmez.

Kaliteli akaryak?t, performans? ne kadar etkiler?

Akaryak?t ne kadar kaliteli olursa olsun, ayarlar? yanl?? yap?lm?? veya a??nm?? bir motora yapabilece?i bir?ey yoktur. Fakat motordaki birikintilerden ya da yanma kalitesinden kaynaklanan problemler varsa, modern akaryak?tlar performans? önemli ölçüde art?rabilir. Yeni nesil katk? maddelerine sahip akaryak?t ürünleri karbon birikintilerine eritici etki yap?yor. Bu da yak?t ekonomisini, zararl? at?klar?n azalt?lmas?n?, motor özelliklerini olumlu yönde etkiliyor. Bu ayn? zamanda, ya? ve hava filtrelerin de daha uzun süre dayanmas?n? sa?l?yor.

Oktan ne ifade eder?

4 zamanl? motorlarda yak?t, belli bir s?k??t?rma nedeniyle buji ate?lemesi olmadan, kendili?inden yanabilir. Bu durum vuruntuya neden olur. Yak?t?n oktan de?eri onun, tutu?madan ne kadar s?k??t?rabilece?ini gösterir. Dü?ük oktanl? yak?tlar ancak en az s?k??t?rma oran?na kadar dayanabilirler. Güçlü otomobillerde daha yüksek s?k??t?rma oranlar? mevcuttur, bu da daha yüksek oktanl? yak?t gerektirir. Türkiye'de halen 91 ve 95 oktanl? akaryak?t ürünleri sat?lmaktad?r.

Periyodik Bak?mlar:

Günlük, haftal?k, ayl?k bak?m ve kontroller
Üretici firma taraf?ndan verilen kullanma k?lavuzuna göre her araca belirli bir km veya süre dolunca bak?m uygulan?r. Periyodik bak?m ve kontroller firmadan firmaya de?i?mekle beraber genellikle 10-15 bin km aral???nda yap?l?r.
Yetkili servislerde uygulanan bak?mlar?n d???nda; sürücünün kendi kendine yapmas? önerilen baz? kontroller de var. ??te bunlardan birkaç?:
Günlük kontroller
Sabahlar? araca binmeden önce lastiklerin havas?n?n kontrolü
Arac?n park edildi?i yerde ya? veya s?v? izleri olup olmad???n?n kontrolü
K?? mevsiminde donmu? olabilece?i dü?ünülerek sileceklerin cama yap???p yap??mad???n?n elle kontrolü
Kontak aç?ld?ktan sonra göstergede bulunan ikaz lambalar?n?n kontrolü
Yola ç?kmadan önce ???kland?rma (farlar, sinyaller, fren lambalar? vs.) kontrolü
Haftal?k kontroller
S?v? seviyelerinin gözle kontrolü (radyatör genle?me kab? üzerindeki max i?areti, silecek s?v?s?)
Motor ya? seviye kontrolü
Hidrolik ya? seviye kontrolü
Özellikle a?aç alt?na park edilen araçlarda, motor kaputunun, havaland?rma mazgallar?n?n yaprak ve yabanc? maddelerden ar?nd?r?lmas? ve su tahliye deliklerinin gerekirse temizlenmesi
Silecek lastiklerinin ?slak bir bez ile temizlenmesi
Ayl?k kontroller
Boya üzerinde çizik veya ta? yaralar? kontrolü (derin çiziklere servis müdahalesi gerekir)
Emniyet kemerlerinin nemli sabunlu bez ile tozdan ar?nd?r?lmas?
Y?kama esnas?nda özellikle jantlar?n balata tozundan ve yabanc? maddelerden ar?nd?r?lmas?
Araç üzerinde olabilecek sanayi art?klar?, ku? pisli?i veya a?açlardan dökülen reçine türü yap??kan veya agresif çevre etkenlerinin temizlenmesi
Yap?lan km' ye göre lastiklerin detayl? gözle kontrolü (di? derinlikleri, yaralanma veya yar?lma izleri) Araç iç temizli?i, var ise deri koltuklar?n kullan?m kitab?nda belirtildi?i üzere temizli?i

Yak?ttan elde etti?i ?s? enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinalara motor denir.

Yak?tlar?na göre motorlar, Dizel-Benzin-LPG li olmak üzere ayr?l?rlar. Benzinli motorun yak?t? benzin; Dizel motorun yak?t? Mazot (motorin); LPG'li motorun yak?t? ise LPG gaz?d?r.

Silindir dizili? ?ekillerine göre motorlar s?ra tipi, v tipi, y?ld?z tipi, boksör tipi ?eklindedir.

So?utma sistemine göre motorlar, su so?utmal? ve hava so?utmal? diye ikiye ayr?l?r.

Yanma sistemine göre motorlar, içten yanmal? ve d??tan yanmal? diye ikiye ayr?l?r. Araçlardaki motorlar içten yanmal? motorlard?r. ?çten yanmal? motorlar ise, mazot, benzin ya da motorin yakarlar.

Motorlar, çal??ma zamanlar?na göre, iki zamanl? ve dört zamanl? motorlar diye ikiye ayr?l?r.
Benzinli motorlarda ate?leme, s?k??t?r?lm?? benzin-hava kar???m?n?n buji ile ate?lenmesi ile olur.

4 zamanl? motorlarda 4 zaman, s?ras? ile ?öyledir: Emme, s?k??t?rma, ate?leme (veya geni?leme; i? zaman? da denir), egzost.

Enjektörlerden püskürtülerek ate?leme yap?lan motorlarda yak?t olarak motorin kullan?l?r.
Katalitik konvertör kullan?lan araçlarda yak?t olarak, kur?unsuz benzin kullan?l?r.
Bir motorun baz? parçalar? ?unlard?r: mar? motoru, piston, segman, piston kolu, silindir kapa??, supap kapa??, eme manifoltu, egzost manifoltu, silindir gövdesi, silindir gömle?i, karter, conta, külbütör, emme supap?, ekzost supap?, supap itece?i, krank mili, kam mili, volan di?lisi, eksantrik di?lisidir.

Dizel motorda ise bunlar?n d???nda, mazot pompas? (enjeksiyon pompas?) ve enjektör de bulunur.

Benzinli motorlarda, üsttekilerin d???nda karbüratör, benzin pompas?, buji, disribütör, bobin vard?r.

ATE?LEME S?STEM?

Benzinli motorun ate?leme siteminin baz? önemli parçalar? ?unlard?r:
Akü, kontak anahtar?, endüksiyon bobini, distribütör, buji ile distribütör içinde bulunan platin tak?m?, alçak yüksek gerilim kablolar? kondansatör, tevzii makaras?d?r.

Bezinli motorlarda bujinin görevi ate?lemeyi sa?lamakt?r. Benzinli motorlarda bulunan distribütör' ün en önemli görevleri endüksiyon bobininden gelen yüksek voltaj? bujilere da??tman?n yan? s?ra, platin ve meksefe yard?m?yla yüksek voltaj?n olu?umunu sa?lamak, ayr?ca tevzii makaras?yla da elektrik da??t?m?n? sa?lamakt?r.
Endüksiyon bobini aküden gelen voltaj? 15.000 - 25.000 volta ç?kar?r.
Bujilere ate?leme s?ras?na göre ak?m da??tan distribütördür. Motor çal??mazken kontak anahtar?, ate?leme durumunda aç?k unutulursa platin ya da bobin yanabilir.
Arac?n belirli bir km.'sinden sonra baz? parçalar? de?i?melidir. Bunlardan biri platin ve bujidir. Ate?leme sistemi ayarlar?ndan biri buji ayar? ve di?eri ise platin ayar? ile avans ayar?d?r.
Platin meme yapm?? ise meksefe (kondansatör) yanabilir. Platin meme yaparsa z?mparayla temizlenir.

Motorun çal??mas? sars?nt?l? ise, sebebi buji kablolar?ndan birinin ç?km?? olmas? olabilir.
Benzinli bir motorda normal yanma olmamas?n?n sebeplerinden biri bujilerin normal ate?leme yapmamas?,

bir di?eri de platin ayar?n?n bozuk olmas? ayr?ca bujilerin kurum ba?lanm?? olmas?d?r.
Bujiler ayars?z ve a??nm?? ise motor çeki?ten dü?er.
Buji ayarlar? yanl?? yap?lm?? bir arac?n egzost duman? siyaht?r.
Motorun egzostundan siyah duman ç?kmas? durumunda kar???m oran? da kontrol edilmelidir.

YAKIT S?STEM?

Benzinli motorun yak?t sisteminin parçalar?ndan baz?lar? ?unlard?r:
yak?t deposu, yak?t pompas?, yak?t göstergesi, karbüratör, hava filtresi, emme manifoltu.

Dizel motorun yak?t sisteminin parçalar?ndan baz?lar? ?unlard?r: yak?t deposu, besleme pompas?, mazot filtresi, enjeksiyon pompas?, enjektör, ?s?tma k?zd?rma bujileri, yak?t göstergesi.

Hava filtresinin görevi, karbüratöre giren havay? süzmek ve ve sessiz emi? sa?lamakt?r. Hava filtresinin t?kanmas?n? önlemek için bas?nçl? hava ile temizlemeliyiz. Öte yandan, hava filtresi t?kal? olan motor zengin kar???mla çal???r. Filtre yine de temzilenmeden motor hala çal??t?r?l?rsa motor bo?ulur.

Karbüratör, emme manifoltu üzerindedir ve sadece benzinli motorlarda olur. Benzin-Hava kar???m?n? ayarlar. Karbüratörün kar??t?rma oran? 1/15'tir.

Jikle devresinin görevi, so?uk havalarda motorun çabuk çal??mas?n? sa?lamakt?r. Jikle devresi karbüratörde bulunur. Jikle kelebe?i, karbüratörün hava giri? deli?i önünde bulunur.

Ya? filtresi ya?? süzer ve temizler.

Silindir içindeki yanm?? gazlar egzost manifoldu ile d??ar? at?l?r.

Egzost susturucusu, bas?nçl? olarak ç?kan yanl?? gazlar?n sesini azalt?r. E?er arac?n egzostundan fazla ses ç?k?yorsa susturucu patlak olabilir.

Supap ayar?, en önemli motor ayarlar?ndan biridir. So?uk ve s?cak ayar olarak ikiye ayr?l?r.

Bir arac? k?? ?artlar?na haz?rlarken en önemli noktalardan biri hava filtresini k??l?k pozisyona almak ve otomatik jikle k??l?k pozisyonuna çevirmektir.

Araçta yak?t ikmali yap?l?rken motor stop edilir.

Aya??m?z? gaz pedal?ndan çeksek bile motorun hala çal??mas?n? sa?layan devre rölanti devresidir.

Yak?t?n içinde toz-su-pislik vs. varsa motor tekleyerek çal???r.

Yak?t sistemi ayarlar?ndan biri rölanti ayar?d?r.

Bo?ulmu? bir motoru çal??t?rmak için gaz pedal?na sonuna kadar bas?larak mar? yap?l?r.

Motor ?s?n?ca stop ediyorsa karbüratöre de bak?lmal?d?r.

Araç kulan?rken yak?t tasarrufu için

hava filtresi temizlenmeli,
Karbüratör ayarlar? yap?lmal?,
Jikle devresi aç?k unutulmamal?d?r,
Rölanti yüksek olmamal?d?r,
Eskimi? bujiler temizlenmeli,
Lastik hava bas?nçlar? normal olmal?d?r,
Fren ayarlar?n?n s?k? olmamas?,
Uygun viteste gidilmesi,
Debriyaj kaç?rmas? olmamal?d?r,
Saatte 90/100 km h?z?n geçilmemesi
gerekmektedir.

Arac?n fazla yak?t yakt???n? anlamak için eksozuna bak?l?r. E?er egzost rengi siyahsa fazla yak?t yak?yor olabilir.

Konu Buradan Kopyalanm??t?r: http://www.tofasteam.com/Konu-yararli-bilgiler.html#ixzz2KIqhkJDP
Daha Fazlas? ?çin! www.TofasTeam.com Adresini Ziyaret Ediniz!

 


* .


Yandex.Metrica