PAYAS FİRMA REHBERİ

Guest


...Author Topic: CLIO 4 AYARLAR DDT4ALL G?ZL? ÖZELL?KLER  (Read 29348 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.


PAYAS

 • Yönetici
 • ****
Ynt: CLIO 4 G?ZL? ÖZELL?KLER DDT4ALL
« Reply #1 on: 24 April 2018, 11:17:10 »
MERHABA ARKADA?LAR A?A?IDAK? ??LEMLER? ARACINIZIN PAKET?NE VE BEY?N SÜRÜMÜNE GÖRE YAPAB?L?RS?N?Z.

FOLLOW ME HOME AÇAB?L?RS?N?Z.
HIZ UYARISINI AÇAB?L?RS?N?Z 124KM/H SONRA ?KAZ VER?R
EMN?YET KEMER? ?KAZ SES?N? KAPATAB?L?RS?N?Z
KUMANDADAN K?L?TL? ARACI AÇIP ARACA G?RMED???N?ZDE OTOMAT?K K?L?TLEME SÜRES?N? DE???T?REB?L?RS?N?Z.
GÖSTERGEDEK? V?TES ATMA ??ARET?N? KALDIRAB?L?RS?N?Z.
GÖSTERGEDE SAAT? GÖSTEREB?L?RS?N?Z.
EKONOM?K SÜRÜ? I?I?INI AKT?F EDEB?L?RS?N?Z.
GÖSTERGE D?L?N? DE???T?REB?L?RS?N?Z.
KM VEYA M?L OLARAK DE???T?REB?L?RS?N?Z.
S?S FARLARINI V?RAJ VEYA S?NYALE GÖRE YAKAB?L?RS?N?Z.

PAYAS

 • Yönetici
 • ****
Ynt: CLIO 4 AYARLAR DDT4ALL
« Reply #2 on: 24 April 2018, 12:10:45 »
Önceki bölümlerde, PyRen komut dosyalar?na çok dikkat edilmi? ve CLIP fabrika veri tabanlar? ile çal???lm??t?r, ?üphesiz, otomobil bloklar?n?n standart ayarlar?n? te?his etmek ve de?i?tirmek için vazgeçilmezdir. Fakat standart olmayan herhangi bir parametreyi de?i?tirmeniz gerekiyorsa, örne?in, otomatik geri siliciyi kapat?n, çal??mas?n?n s?kl???n? de?i?tirin, "kibar sinyalleri" aç?n. CLIP bize yard?m etmiyor.

Bu durumda, DDT2000 te?his yaz?l?m? yard?m?m?za ya da onun veri taban?na gelir. Bu makalede, Duster örne?inde sadece bir dizüstü bilgisayar ve OBDII ELM327 adaptör sürüm 1.5 ile bu veritabanlar?n?n nas?l kullan?laca??n? anlatmak ve göstermek istiyorum.

DDT2000 veritabanlar?yla ya PC'de PyRen ile ya da DDT4ALL adl? ba?ka bir kabuk ile çal??abilirsiniz . Benim dü?ünceme göre, daha kolay ve kullan?m? daha kolay ve en önemlisi, daha sonra tart???lacak olan Bluetooth, Wifi ve USB arayüzleri olan adaptörler ile çal??abilir. Dizüstü bilgisayar? haz?rl?yoruz, Windows 7 veya 10 i?letim sisteminde (Windows 10 kullanm??t?m) kütüphanelerin uyumlulu?u ile ilgili herhangi bir problemden kaç?nmak istenir .

1. Öncelikle Phyton 2.7.13'ü indirip kuraca??z

https://yadi.sk/d/X1IbLHuh38M6Ec


Tüm kullan?c?lar için yüklemeyi seçin, yükleme yolu de?i?tirilmemelidir, "Phyton.exe'yi Yol olarak ekle" seçene?ini etkinle?tirin.
2. Daha sonra python PyQt için bir dizi ba?lama indirip yükleyin.

https://yadi.sk/d/sg8Hh4WJ38M2zGYükleme i?lemi s?ras?nda, tam tipi seçin ve kurulum yolunu kontrol edin, Phyton'u kurdu?umuz ile e?le?melidir.
3. DDT2000 veritabanlar?yla çal??mak için ddt4all-master-DDT2000 (2016) ar?ivini indirin.

https://yadi.sk/d/u-7le1b138M6EE

Bu ar?iv zaten 2016 için düzeltmeleri olan en son DDT2000 veritabanlar?n? içerir ve bunlar? ayr? olarak indirmenize gerek yoktur.

4. "ddt4all-master-DDT2000 (2016)" ar?ivinin tüm içeri?ini, yol boyunca Phyton betikleri ile çal??ma klasörüne kopyalay?n: c: \ Python27 \ Scripts \Klasör ve dosya yap?s?n? almal?s?n?z.
5. Araca girer, ELM327 adaptörünü OBDII konektörüne tak?n, konta?? 2. konumda aç?n, adaptörün gücünü aç?n (varsa) ve adaptörü Bluetooth üzerinden dizüstü bilgisayara ba?lay?n. Wifi veya USB'li adaptörler için uygun arayüz tipine ba?lan?r?z.

Program kompleksi çal??maya haz?r! Bu çok ciddi bir araçt?r ve tüm di?er eylemler kendi risk ve tehlikenizde yap?l?r. Tüm de?i?ikliklerin bilinçli bir ?ekilde yap?lmas? gerekiyor, burada deneyler eksik.Windows komut sat?r?n? arama yoluyla veya cmd komutunu yazarak aç?n.


Kabuk ba?latmak için tam yolu yazmak için "ddt4all.py" dosyas?n? siyah komut penceresine sürükleyerek.


Yolun do?rulu?unu kontrol ediyoruz ve "ENTER" a bas?n?z.


Görünen pencerede, ba?lant? için uygun arabirim tipini (1), ba?lant? noktas? h?z?n? (2), adaptöre atanan COM ba?lant? noktas? numaras?n? (3) seçin, eylemlerinizden arabaya yap?labilecek olas? zarar? anlad???n?z? i?aretleyin (4) ve t?klay?n. "Ba?l? mod" dü?mesi (5). Çocuklar, Bluetooth portunun yüksek h?zlar?n? kovalam?yorlar - çal???rken k?rpma ve hatalar olabilir. Ba?da?t?r?c?ya atanan COM ba?lant? noktas? say?s?, Windows A? Ba?lant? Yöneticisi'nde görüntülenebilir. Kendinizi programa ve veritaban?na al??t?rmak istiyorsan?z, "Demo modu" nu kullanabilirsiniz ve makineye ba?lanman?z gerekmez.


Ba?ar?l? bir ba?lant?dan sonra, DD4ALL program?n?n görüntülenen penceresinde, "büyüteç" simgesine ve ard?ndan "CAN" dü?mesine bas?n. Bundan sonra, program CAN1 veriyolundaki tüm araba bloklar?n? tarayacak. Taraman?n ilerlemesi, program penceresinin alt?nda görülebilir.


Tarama tamamland?ktan sonra, program?n bir sonraki penceresini göreceksiniz, istedi?iniz ?ekilde de?i?tirilebilen çerçeveler (parçalar). ECU DDT2000 veri taban?n?n yap?s?, sol üst çerçevede bulunur. Asl?na bak?l?rsa, say?lar? ve komutlar? biçimindeki olas? eylemleri olan tüm olas? araç bloklar? kümesidir. A?a??da, araban?zda bulunan bloklar?n bulundu?u çerçeve var. Program baz? bloklar?n? belirleyemiyorsa ve veritaban?nda de?ilse, bu çerçevede görmeyeceksiniz. ?ahsen, sadece benim Duster içinde mevcut 7 olas? 5 blok bulundu ... iyi, ne yapaca??n?, bu tam CLIP veritaban? de?ildir. A?a??da, seçilen blok için kullan?labilen komut dosyalar?n?n (parametreler) ekranlar? olan çerçeve yer almaktad?r. DD4ALL penceresinin sa? k?sm?, seçilen blok ekran?ndaki parametreleri girmek veya de?i?tirmek için do?rudan hizmet vermektedir. Eh, en altta tak?mlar?n ilerlemesini izleyebilece?iniz durum çubu?u.
Daha sonra, Duster'imde test edilmi? senaryo örneklerini gösterece?im. Herhangi biriniz ba?ka bir ?ey deneyebilirsiniz - bu ?üphesiz sonuçtan ba??ms?z olarak faydal? i?imize büyük katk?da bulunacakt?r;)

OTOMAT?K ARKA PART? DEVRE DI?IOtomatik arka silece?in medeni ve resmi olmayan geçi?i için, "T4_VS-BCM_DDT2000_SW15_1" tipi UCH'yi bulduk. Bundan sonra, arka silecek "Arka Silecek" ayarlar?na sahip ekran? ar?yoruz ve yap?land?rmaya gidiyoruz. Sa?daki büyük çerçevede, üç sütunu görüyoruz: birincisi, parametrenin ad?, ikincisi, blo?un belle?indeki (READ) parametrelerin geçerli de?eridir, üçüncüsü belle?e yaz?labilen de?erdir (WRITE, bu foto?rafta görünmez). READ sütununda hatalar varsa, program penceresinin en üstündeki ye?il güncelle?tirme simgesini t?klatarak mevcut ayarlar? zorla okumal?s?n?z. Arka silece?in "LINKED_WITH_REVERSE_CF" otomatik modundan sorumlu parametre varsay?lan olarak aktiftir ve "true" de?erine sahiptir.


Devre d??? b?rakmak için, sütunun (WRITE) de?erini "yanl??" olarak de?i?tirmesi gerekir, ard?ndan uzman modunu etkinle?tirin (haf?zay? yanl??l?kla kilitler) ve "Gönder" komut dü?mesine bas?n. Her ?ey - otomatik hizmetli art?k çal??m?yor.
PULS KAPL?NE DÖNÜ?ÜMÜNÜN SONU"T4_VS-BCM_DDT2000_SW15_1" türündeki UCH birimimizi seçiyoruz. Bundan sonra ekrana "Fla?örler" dönü? sinyallerinin ayarlar? ile bak?yoruz ve konfigürasyonuna gidiyoruz. Bu moddan sorumlu olan parametre "T_PULSE_CF" olarak adland?r?l?r ve devre d??? durumda "yanl??" olur.


Sütunu (WRITE) etkinle?tirmek için, de?erini "true" olarak de?i?tirmeli, ard?ndan uzman modunu aktifle?tirmeli (haf?zay? yanl??l?kla kilitler) ve "Gönder" komutunun gönder dü?mesine basmal?s?n?z. Tümü kibar dönü? sinyalleri etkinle?tirildi.
ÜZER?NDE B?LG?SAYARIN AKT?VASYONU
D?? SICAKLIK SENSÖRÜNÜN AKT?VASYONU
ARAÇTA SAAT ETK?NL???
TRANSFER ANAHTARLARINI DEVRE DI?I BIRAKMA
HIZININ ÖNLENMES? VE daha fazlas? ...Gösterge tablosunu parametrele?tirebilmek için, "CLUSTER_x52_X67_X79_X92_v4.4" arac?m?za kar??l?k gelen DDT2000 veritaban?nda buluyoruz. Çerçeveyi sa?a do?ru geni?letirseniz, bu senaryonun uyumlulu?unu araban?zla do?rulayabilirsiniz: X79, birinci faz?n Silgi ve X79Ph2 ile uyumlulu?u gösterir - ikinci faz Duster ile uyumluluk için. "CLUSTER_x52_X67_X79_X92_v4.4" dosyas?na çift t?klamak, veritaban?ndan taranan bloklar?m?z?n listesine ekler. Ekran seçim çerçevesinde, geni? bir pano parametresi listesi gördükten sonra "GENERAL_CONFIGURATION - SCREEN1" ifadesini buluyoruz.


Liste uzun, a?a?? do?ru ilerleyebilirsin.


Araç içi bilgisayar? uzman modunda DDT2000 araçlar?yla etkinle?tirmek için "Trip_Computer_Type" parametresinin de?erini "volume / kilometre" olarak de?i?tirin ve "ADAC" dü?mesine bas?n. H?z uyar?s?n? uzman modunda etkinle?tirmek için "Overspeed_Warning_Present" parametresinin de?erini "A??r? h?z uyar?s? ile" olarak de?i?tirin ve "OVERSPEED" dü?mesine bas?n. Vites istemlerini uzman modunda devre d??? b?rakmak için, "Freeshift_Management_Present" parametresinin de?erini "Freeshift olmadan" olarak de?i?tirin ve "Freeshift" dü?mesine bas?n. Uzman modunda kontrol panelindeki saati etkinle?tirmek için, "Clock_Displayed" parametresinin de?erini "Clock_Displayed" olarak de?i?tirin ve "CLOCK" dü?mesine bas?n. D?? s?cakl?k sensörünü uzman modunda etkinle?tirmek için, "External_Temperature_Present" parametresinin de?erini "External Temp" olarak de?i?tirin. Ölçme ve Ekran "ve" T * C Ext "dü?mesine bas?n.


Tüm manipülasyonlardan sonra, yeni ayarlar? uygulamay? unutmay?n - kurulum yeniden ba?lar ve yürürlü?e girer. Çal??maya ba?lamadan önce fabrika ayarlar?n? kaydetmeniz / üzerine yazman?z? ve yeniden ba?latma ile tek tek de?i?iklik yapmaman?z? ve acele etmemenizi önemle tavsiye ederim. Birisi buna ihtiyaç duyarsa, bu ekranda ba?ka de?i?iklikler yapabilirsiniz.
GÖSTERGE PANEL?N?N GÜNDÜZÜNÜN GÜNLÜK OLU?TURULMASI
ÖNEML? KEMERDE UYARILARIN S?L?NMES?Gösterge tablosunu parametrele?tirebilmek için, "CLUSTER_x52_X67_X79_X92_v4.4" arac?m?za kar??l?k gelen DDT2000 veritaban?nda buluyoruz. "CLUSTER_x52_X67_X79_X92_v4.4" dosyas?na çift t?klamak, veritaban?ndan taranan bloklar?m?z?n listesine ekler. Ekran seçim çerçevesinde "SCREEN2" yi buluyoruz ve ihtiyaç duydu?umuz gösterge panelinin 2 parametresinin listesini görüyoruz.


Kontrol panelinin gün ?????n? uzman modunda açmak için, "Day_Backlights_Present" parametresinin de?erini "With" olarak de?i?tirin ve "Background light" dü?mesine bas?n. Emniyet kemeri uyar?s?n? uzman modunda kapatmak için "Front_Sbr_Inhibition" parametresinin de?erini "De-aktif" olarak de?i?tirin ve "Belt signal" dü?mesine bas?n. Tüm manipülasyonlardan sonra, "Soft reset" e basarak yeni parametreleri uygulamay? unutmay?n - kurulum yeniden ba?lar ve yürürlü?e girer.
Görebildi?iniz gibi DDT2000 veri taban?, hala anlad???m ve anlad???m bir dizi olanak sunuyor. Örne?in, ters kap?lar?n aç?lmas?n?n programland???, otomatik kapanma zamanlay?c?s?ndaki ve di?er baz? ?eylerde yap?lan de?i?ikliklerin henüz test edilmedi?ini tespit ettim.


tayka88

 • PayasT?M
 • *
 • Payas Firma Rehberi
Ynt: CLIO 4 AYARLAR DDT4ALL
« Reply #3 on: 04 May 2018, 11:46:50 »
Merhabalar S?S FARLARINI V?RAJ dönü? ile ayarlama komut s?ralamas?n? nas?l oldu?unu anlat?r m?s?n?z?

PAYAS

 • Yönetici
 • ****
Ynt: CLIO 4 AYARLAR DDT4ALL
« Reply #4 on: 09 May 2018, 09:50:50 »
Merhabalar S?S FARLARINI V?RAJ dönü? ile ayarlama komut s?ralamas?n? nas?l oldu?unu anlat?r m?s?n?z?

EMM Beyninden EMM_Cornering sekmesinden EMM_Cornering-Configuration k?sm?ndan

Ayarlar a?a??daki gibi


[/b]

PAYAS

 • Yönetici
 • ****
Ynt: CLIO 4 AYARLAR DDT4ALL
« Reply #5 on: 09 May 2018, 09:56:01 »
YA? BASINÇ KONTROL DEVR?N? A?A?IDAK? MENÜDEN 2000 DEV?RDEN 600 DEV?RE ÇEK?YORUM K? ARAÇ ?LK ÇALI?TI?I ANDA YA? BASINCINI KONTROL ETS?N

Cluster_X98 Beyninden Ecran Configuration TdB Sekmesinden Config_vidange ayarlar?ndan Oil_Pressure_Threshold k?sm?ndan
FOTO?RAFTAK? AYARLAR YUKARDAN A?A?I SIRAYLA
1-Ya? Seviyesi Ölçümü için ba?lang?ç S?cakl???. Bu foto?raftaki araç -40 derece s?cakl?ktan itibaren ya? seviyesi ölçümü yap?yor
2-Ya? Seviyesi Ölçümü Zaman A??m?. Bu foto?raftaki araç 0 de?eriyle gecikmesiz olarak devaml? kontrol ediyor.
3-Periyodik ya? de?i?im kilometresi. Bu araçta ya? de?i?iminden sonra 10.000km de bir ya? de?i?im uyar?s? verecek ?ekilde ayarlanm??.
4-Güncel kalan Periyodik ya? de?i?im kilometresi. Bu araçta ya? de?i?imi yeni yap?ld???ndan sonraki ya? de?i?imine kalan 9.994km gösteriyor.
5-Periyodik ya? de?i?im günü. Bu araçta her 360günde 10.000km tamamlanmad?ysa ya? de?i?im uyar?s? verecek ?ekilde ayarlanm??.
6-Güncel kalan Periyodik ya? de?i?im günü.Bu araçta ya? de?i?imi yeni yap?ld???ndan sonraki ya? de?i?imine kalan 356 gün gösteriyor.
7-Ya? Bas?nç kontrol devri.Bu araçta ya? bas?nc?n? 2000 devirden sonra kontrol edilecek ?ekilde programlanm??.
8-?lk uyar? e?i?i kilometresi. Bu araç 0km al?nd?ktan sonra ilk ya? uyar?s?n? verece?i 1500km olarak ayarlanm??.


Herhangi bir ayar? de?i?tirmek istiyorsan?z öncelikle sol üstten einstein kafas?na t?klay?p düzeltmek istedi?iniz ayar? düzelttikten sonra o ayar?n sa??ndaki k?rm?z? butona bas?p sonras?nda a?a??da sa? taraftaki k?rm?z? butona Prise en compte t?klay?p i?lem yapman?z gerekir

PAYAS

 • Yönetici
 • ****
Ynt: CLIO 4 AYARLAR DDT4ALL
« Reply #6 on: 09 May 2018, 10:01:29 »
BU AYARLARI DE???T?RMEK ARACINIZI K?L?TLEYEB?L?R S?TEM?Z HERHANG? B?R HASARDAN SORUMLU DE??LD?R. BUNLAR SADECE B?LG?LEND?RME AMAÇLIDIR.

tayka88

 • PayasT?M
 • *
 • Payas Firma Rehberi
Ynt: CLIO 4 AYARLAR DDT4ALL G?ZL? ÖZELL?KLER
« Reply #7 on: 24 May 2018, 23:56:47 »
ustam ula?abilir misin ozqaneren@hotmail.com

PAYAS

 • Yönetici
 • ****
Ynt: CLIO 4 AYARLAR DDT4ALL G?ZL? ÖZELL?KLER
« Reply #8 on: 25 May 2018, 14:28:29 »
STOP LAMBALARINI KONTROL ETT?R?N HATASI

bu hata içim EMM beyninden Emm_lighting congfiration k?sm?ndan
Stop_With_LED_CF ayar?n? 0 yap?p Einstein kafas?na t?klay?p Send tu?una bas?p sonras?nda yukardaki kalp i?aretine t?klay?p Clear DTC t?klaman?z gerekir. Sonras?nda ar?za ????? sönüp hata silinecektir.

Kenan

 • PayasT?M
 • *
 • Payas Firma Rehberi
Ynt: CLIO 4 AYARLAR DDT4ALL G?ZL? ÖZELL?KLER
« Reply #9 on: 02 June 2018, 01:43:11 »
Clio4 gizli özellikleri açarken farlar gitti nereye nas?l dokuldum bilmiyorum yard?m ederseniz sevinirim

PAYAS

 • Yönetici
 • ****
Ynt: CLIO 4 AYARLAR DDT4ALL G?ZL? ÖZELL?KLER
« Reply #10 on: 05 June 2018, 12:26:23 »
ayarlar? tekrar eski haline getirin. follow me home ile ilgili ayar? tekrar 0 yap?p deneyin

PAYAS

 • Yönetici
 • ****
CLIO 4 EMN?YET KEMER? ?KAZINI ?PTAL ETME DDT4ALL
« Reply #11 on: 03 July 2018, 11:43:57 »
CLIO 4 EMN?YET KEMER? ?KAZINI ?PTAL ETME DDT4ALL

"Cluster X98" beyninden "Ecran Configuration TdB" sekmesinden "Config Generale 1" k?sm?ndan "Front_Sbr_inhibition" ayar?n? "De-actived" yap?p einstein kafas?na t?klay?p ayar?n sa??ndaki "SBR Avant" Tu?una ard?ndan sa? alttaki "Prise en compte des configurations" tu?una bas?n. Tekrar aktif etmek için ayn? yeri "Actived" yapmal?s?n?z.*tag
clio emniyet kemeri sesini kapatma
clio kemer ikaz iptal
clio emniyet kemeri alarm kapatma

PAYAS

 • Yönetici
 • ****
CLIO 4 GÖSTERGEYE SAAT EKLEME
« Reply #12 on: 03 July 2018, 11:52:05 »
CLIO 4 GÖSTERGEYE SAAT EKLEME

"Cluster X98" beyninden "Ecran Configuration TdB" sekmesinden "Config Generale 2" k?sm?ndan "Clock Displayed" ayar?n? "Clock Displayed" yap?p einstein kafas?na t?klay?p ayar?n sa??ndaki "Horloge" Tu?una ard?ndan sa? alttaki "Prise en compte des configurations" tu?una bas?n.

PAYAS

 • Yönetici
 • ****
CLIO 4 EKONOMETRE,EKO, SÜRÜ? ST?L I?I?I AKT?F ETME
« Reply #13 on: 03 July 2018, 12:02:17 »
CLIO 4 EKONOMETRE,EKO, SÜRÜ? ST?L I?I?I AKT?F ETME

Göstergedeki Ye?il Turuncu ve K?rm?z? ?ekilde yanarak sürü? stilinizi ???k ile göstermeye yarar.

"Cluster X98" beyninden "Ecran Configuration TdB" sekmesinden "Config Generale 2" k?sm?ndan "Econometer_On_" ayar?n? "Actived" yap?p einstein kafas?na t?klay?p ayar?n sa??ndaki "Ambiance" Tu?una ard?ndan sa? alttaki "Prise en compte des configurations" tu?una bas?n.

Her araçta aktif olmayabiliyor.

PAYAS

 • Yönetici
 • ****
CLIO 4 GÖSTERGE AYDINLATMA I?I?I AKT?F ETME
« Reply #14 on: 03 July 2018, 12:06:13 »
CLIO 4 GÖSTERGE AYDINLATMA I?I?I AKT?F ETME

Göstergedeki ayd?nlatmay? devaml? aktif hale getirir.

"Cluster X98" beyninden "Ecran Configuration TdB" sekmesinden "Config Generale 2" k?sm?ndan "Day_Backlights_Present" ayar?n? "With" yap?p einstein kafas?na t?klay?p ayar?n sa??ndaki "Rheostat" Tu?una ard?ndan sa? alttaki "Prise en compte des configurations" tu?una bas?n.

karalahana

 • PayasT?M
 • *
 • Payas Firma Rehberi
Ynt: CLIO 4 AYARLAR DDT4ALL G?ZL? ÖZELL?KLER
« Reply #15 on: 04 August 2018, 03:28:57 »
Merhab Talisman da Tabela okuma özelli?ini , yorgunluk tespit özelli?ini ve s?cakl?k göstergesini kadrana ekleme özelli?ini hangi menuden aktif edebiliriz. Biraz u?ra?arak hareket halinde iken video okuma özelli?ini aktif ettim ama di?erlerini malesef bulamad?m.Cevab?n?z için te?ekkürler.

PAYAS

 • Yönetici
 • ****
Ynt: CLIO 4 AYARLAR DDT4ALL G?ZL? ÖZELL?KLER
« Reply #16 on: 04 August 2018, 09:46:11 »
talisman ile ilgili ayarlar? bilmiyorum ama siz yapabildi?inizi burdan yazarsan?z bir bilmeyene yol gösterir

isokokont

 • PayasT?M
 • *
 • Payas Firma Rehberi
Ynt: CLIO 4 AYARLAR DDT4ALL G?ZL? ÖZELL?KLER
« Reply #17 on: 16 November 2018, 01:38:37 »
merhaba clio 4 viraj ayd?nlatma yolu nedir acaba tesekürler

PAYAS

 • Yönetici
 • ****
Ynt: CLIO 4 AYARLAR DDT4ALL G?ZL? ÖZELL?KLER
« Reply #18 on: 16 November 2018, 02:15:40 »
merhaba clio 4 viraj ayd?nlatma yolu nedir acaba tesekürler


Merhabalar S?S FARLARINI V?RAJ dönü? ile ayarlama komut s?ralamas?n? nas?l oldu?unu anlat?r m?s?n?z?

EMM Beyninden EMM_Cornering sekmesinden EMM_Cornering-Configuration k?sm?ndan

Ayarlar a?a??daki gibi


[/b]

isokokont

 • PayasT?M
 • *
 • Payas Firma Rehberi
Ynt: CLIO 4 AYARLAR DDT4ALL G?ZL? ÖZELL?KLER
« Reply #19 on: 16 November 2018, 14:51:13 »
Öncelikle faydal? payla??mlar yapt???n?z için te?ekkür  etmek isterim ve son olarak Clio 4 kumandadan cam kapama oluyormu tesekurler

PAYAS

 • Yönetici
 • ****
Ynt: CLIO 4 AYARLAR DDT4ALL G?ZL? ÖZELL?KLER
« Reply #20 on: 16 November 2018, 17:21:02 »
Öncelikle faydal? payla??mlar yapt???n?z için te?ekkür  etmek isterim ve son olarak Clio 4 kumandadan cam kapama oluyormu tesekurler

bildi?im kadar?yla olmuyor. bilgi payla?t?kça ço?al?yor

isokokont

 • PayasT?M
 • *
 • Payas Firma Rehberi
Ynt: CLIO 4 AYARLAR DDT4ALL G?ZL? ÖZELL?KLER
« Reply #21 on: 16 November 2018, 23:34:57 »
Sis far? viraj dönü? ac?lar? (a1_angle a2_angle) neden farkl? acaba

PAYAS

 • Yönetici
 • ****
Ynt: CLIO 4 AYARLAR DDT4ALL G?ZL? ÖZELL?KLER
« Reply #22 on: 17 November 2018, 01:12:46 »
Sis far? viraj dönü? ac?lar? (a1_angle a2_angle) neden farkl? acaba
sebebini bilmiyorum

 


* .


Yandex.Metrica